AA909

AA909
aa909 - ảnh nhỏ  1 aa909 - ảnh nhỏ 2 aa909 - ảnh nhỏ 3 aa909 - ảnh nhỏ 4 aa909 - ảnh nhỏ 5 aa909 - ảnh nhỏ 6 aa909 - ảnh nhỏ 7 aa909 - ảnh nhỏ 8 aa909 - ảnh nhỏ 9 aa909 - ảnh nhỏ 10

AA909

19.000.000 VND

옵션: 풀옵션

구성: 방2, 화장실2

면적: 86㎡

월세: 19.000.000VND/월

입주: 바로 가능

bds_ask1--down
kt_logo_640

bdssentence_type2x_2button_mb